5 - John Wayne Schlatter "Ti sao chng em phi hc tt c...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
John Wayne Schlatter "T i sao chúng em ph i h c t t c nh ng đi u ngu ng c này?" ả ọ ấ ả Trong t t c nh ng câu h i và ph n đ i mà tôi đã nghe t h c trò c a mình su t bao nhiêu năm d y h c đây là ấ ả ừ ọ câu m nh nh t. Tôi tr l i h c trò c a mình b ng m t câu chuy n sau. ả ờ ọ M t đêm, m t đám ng i du m c chu n b ngh đêm gi a đ ng thì b t ng h th y mình b bao quanh b i m t ườ ờ ọ lu ng sáng. H tin là thiên th n đang đ n v i h . H ch đ i v i ni m tin r ng thiên th n s nói cho h nh ng ế ớ ọ ờ ợ ớ đi u quan tr ng ch dành riêng cho h thôi. M t gi ng nói vang lên "Hãy nh t t t c nh ng viên s i xung quanh. B chúng vào trong túi mang theo bên ặ ấ ả mình. Hãy đi m t ngày và đêm mai các anh s th y vui m ng và c n i bu n." ả ỗ Sau khi thiên th n bi n m t, nh ng ng i du m c ng c nhiên và th t v ng. H ch đ i m t s khám phá l n, ế ườ ấ ọ ờ ợ ộ ự
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online