5 - John Wayne Schlatter"Ti sao chng em phi hc tt c nhng iu...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
John Wayne Schlatter "T i sao chúng em ph i h c t t c nh ng đi u ngu ng c này?" ả ọ ấ ả Trong t t c nh ng câu h i và ph n đ i mà tôi đã nghe t h c trò c a mình su t bao nhiêu năm d y h c đây là ấ ả ừ ọ câu m nh nh t. Tôi tr l i h c trò c a mình b ng m t câu chuy n sau. ả ờ ọ M t đêm, m t đám ng i du m c chu n b ngh đêm gi a đ ng thì b t ng h th y mình b bao quanh b i m t ườ ờ ọ lu ng sáng. H tin là thiên th n đang đ n v i h . H ch đ i v i ni m tin r ng thiên th n s nói cho h nh ng ế ớ ọ ờ ợ ớ đi u quan tr ng ch dành riêng cho h thôi. M t gi ng nói vang lên "Hãy nh t t t c nh ng viên s i xung quanh. B chúng vào trong túi mang theo bên ặ ấ ả mình. Hãy đi m t ngày và đêm mai các anh s th y vui m ng và c n i bu n." ả ỗ Sau khi thiên th n bi n m t, nh ng ng i du m c ng c nhiên và th t v ng. H ch đ i m t s khám phá l n, ế ườ ấ ọ ờ ợ ộ ự
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online