6 - Trong ma h gia nm th nht v nm th hai i hc ti c m i vo...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Trong mùa hè gi a năm th nh t và năm th hai đ i h c, tôi đ c m i vào làm ph trách m t tr i hè cho h c ạ ọ ượ sinh trung h c thu c m t tr ng đ i h c Michigan. Tôi đã t ng tham gia r t nhi u ho t đ ng c a tr i nên tôi ườ ạ ọ ở nh n l i ngay l p t c. ậ ờ M t gi sau khi tôi b t đ u ngày đ u tiên tr i hè, gi a m t đám n ào h n lo n các anh ph trách và h c ở ạ sinh, tôi nh n ra m t c u bé d i bóng cây. C u r t nh bé và g y gu c. Rõ ràng vi c c u đang m t t nhiên ộ ậ ở ướ ấ ự và x u h r t rè càng làm cho c u tr nên y u đu i, m ng manh. Ch 50 b c g n đó, 200 tr i viên đang hăm ổ ụ ế ướ h r t đu i, ch i đùa, và g p g l n nhau nh đã thân nhau t lâu l m ch không ph i ch m i quen. Nh ng ở ượ ơ ỡ ẫ ư ư c u bé d i bóng cây d ng nh đang m t th gi i khác. V cô đ n đ n t t đ c a c u đã làm tôi kh ng l i, ướ ườ ư ế ớ ơ ế ộ ủ nh ng nh l i l i nh ng anh ch ph trách l n tu i h n r ng ph i chú ý đ n các tr i viên có v tách bi t ra, th ư ớ ạ ờ ổ ơ ế ế là tôi b c đ n. ướ ế Đ n g n c u bé, tôi nói "Chào em, anh tên là Kevin. Anh là m t trong các ph trách đây. Anh r t vui đ c ế ượ g p em. Em kh e không v y?" V i m t gi ng nói run run b n l n, c u bé c s c tr l i, "D em bình th ng." ẽ ẽ ố ứ
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online