7-Giau & Ngeo - Mt ngy n ngi cha giu c dn con trai...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M t ngày n , ng i cha giàu có d n con trai đ n m t vùng quê đ th ng bé th y ườ ế nh ng ng i nghèo đây s ng nh th nào. H tìm đ n nông tr i c a m t gia đình ư ườ ư ế ế ạ ủ nghèo nh t nhì vùng. " Đây là m t cách đ d y con bi t quý tr ng nh ng ng i có ể ạ ế ườ cu c s ng c c c h n mình" - ng i cha nghĩ đó là bài h c th c t t t cho đ a con ơ ự ơ ườ ự ế ố bé b ng c a mình. Sau khi l i và tìm hi u đ i s ng đây, h l i tr v nhà. Trên đ ng v , ng i cha ở ạ ờ ố ọ ạ ở ề ườ ườ nhìn con trai m m c i: "Chuy n đi nh th nào h con?" ườ ế ư ế - Th t tuy t v i b a. ệ ờ ố - Con đã th y ng i nghèo s ng nh th nào r i đ y ườ ư ế ồ ấ - Ô, vâng. - Th con rút ra đ c đi u gì t chuy n đi này? ế ượ ế Đ a bé không ng n ng i: - Con th y chúng ta có m t con chó, h có b n. Nhà mình có m t h b i dài đ n gi a
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online