{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

9-Truyen thuyet Trai Dao - Chc chn trong chng ta qu v hoa o...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch c ch n trong chúng ta qu và hoa Đào ch ng xa l gì ,nh ng có ư bao gi b n t h i t i sao qu Đào l i có hình gi ng trái tim mà l chia làm 2 n a? T i sao nó l i có cái h t c ng trong?Tôi đoán ch c r ng ,ch ng m y ai bi t r ng nó l i xu t phát t m t câu ế chuy n TY.Câu chuy n nh sau: ư Truy n thuy t v trái ế Đào. Lâu l m r i mi n B c Trung Qu c n có m t làng nh n m heo ồ ở hút trên m t ng n núi cao ch vài gia đình s ng đó.Trong làng y có m t chàng trai dũng v i trai tim t m lòng nhân h u và dũng c m tên là Đào t .M i ngu i trong làng đ u r t yeuu m n ch ế àng.Cũng trong làng y có m t cô gái tên là ti u M .Ti u M xinh đ p,thông minh l i đ àn hay hát gi i. Đào t coi ti u M nh em gái mình .H ư hay cùng nhau nói chuy n và ca hat,d n d n h yêu nhau t lúc nào cũng không hay.Ti
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

9-Truyen thuyet Trai Dao - Chc chn trong chng ta qu v hoa o...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online