9-Truyen thuyet Trai Dao - Chc chn trong chng ta qu v hoa o...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch c ch n trong chúng ta qu và hoa Đào ch ng xa l gì ,nh ng có ư bao gi b n t h i t i sao qu ờ ạ ự ỏ ạ Đào l i có hình gi ng trái tim mà l chia làm 2 n a? T i sao nó l i có cái h t c ng trong?Tôi ạ ứ đoán ch c r ng ,ch ng m y ai bi t r ng nó l i xu t phát t m t câu ế ằ chuy n TY.Câu chuy n nh sau: ư Truy n thuy t v trái ế ề Đào. Lâu l m r i mi n B c Trung Qu c n có m t làng nh n m heo ồ ở ỏ ằ hút trên m t ng n núi cao ch vài gia đình s ng đó.Trong làng y có m t chàng trai dũng v i trai tim t m lòng nhân h u và dũng c m tên là Đào t .M i ngu i trong làng đ u r t yeuu m n ch ế àng.Cũng trong làng y có m t cô gái tên là ti u M .Ti u M xinh đ p,thông minh l i đ àn hay hát gi i. Đào t coi ti u M nh em gái mình .H ư hay cùng nhau nói chuy n và ca hat,d n d n h yêu nhau t lúc nào
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

9-Truyen thuyet Trai Dao - Chc chn trong chng ta qu v hoa o...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online