10-Loi noi - Ngày x a 1 vùng thôn xóm kia co 1 ng` thi...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Ngày x a 1 vùng thôn xóm kia, co' 1 ng` thi u ph tr khá xinh đ p.Ch ng cô ư ở ế ụ ẻ ẹ ồ đi lính xa nhà,ng` thi u ph y ph i nhà v i m ch ng...Cô chăm sóc m ế ụ ấ ả ở ớ ẹ ồ ẹ ch ng và m i chuy n trong nhà r t chu đáo.M i ng` trong vùng ai cũng th m ồ ọ ệ ấ ọ ầ khen cô là ng` n t na...Trong vùng ko ít đàn ông yêu cô vì cô còn tr và xinh ế ẻ đ p...Trong s đó có tên yêu cô đ n điên cu ng...Nhi u l n tán t nh cô nh ng ẹ ố ế ồ ề ầ ỉ ư đ u b cô t ch i...H n t yêu hóa ra căm h n.H n đi rêu rao kh p làng r ng ề ị ừ ố ắ ừ ậ ắ ắ ằ cô đã ko gi tròn trinh ti t c a ng` v ,la` 1 ng` ph n thi u đ c h nh...Tin đ n ữ ế ủ ợ ụ ữ ế ứ ạ ồ c truy n kh n n i trong vùng, m i ng` nhìn cô v i 1 ánh m t khác đi.R i tin ứ ề ắ ơ ọ ớ ắ ồ đ n cũng t i tai bà m ch ng c a cô.Bà nghi ng và đ i x khác v i cô...Ko th ồ ớ ẹ ồ ủ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online