{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

11-Su tinh tao - Ngy xa ngy xa c mt v vua cai tr mt t nc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ngày x a ngày x a, có m t v vua cai tr m t đ t n c th nh v ng. M t hôm, ư ướ ượ nhà vua quy t đ nh đi kh p đ t n c đ xem dân chúng s ng th nào. ế ướ ế Khi tr v cung đi n c a mình, nhà vua phàn nàn r ng chân mình đau ê m. Ông g i nh ng ng i h u và ra l nh cho h ph i làm cho nh ng con đ ng b t ườ ườ gh p gh nh h n b ng cách thông báo cho nh ng ng i nông dân trong vòng 3 ơ ườ ngày ph i n p đ các t m da bò đ ph lên nh ng con đ ng. ườ M i ng i đ u r t b t bình tr c vi c đó vì nh v y s tiêu t n r t nhi u ti n ườ ướ ư b c và công s c. Cu i cùng, có m t ng i h u bình tĩnh đ ng lên nói v i nhà ườ vua: - Th a b h , thay vì tr i nh ng t m da lên t t c
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online