{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

12 - Mt ln m nh ti ra qu tit kim rt tin.Qu rt ng.Ti nhn...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M t l n m nh tôi ra qu ti t ki m đ rút ti n.Qu r t đông.Tôi nh n ộ ầ ỹ ế ỹ ấ phi u và x p vào hàng ng i dài d ng d c, và cùng lúc đó tôi th y m t ế ế ườ ông c m i vào.Ông c ko bi t là ph i l y phi u th t nên b c th ng đ n ế ả ấ ế ứ ự ướ ế ch nhân viên ngân hàng, đ t cái túi sách to đùng xu ng và h i rút ti n.Cô nhân viên g t g ng b o ông c x p xu ng cu i hàng và d p cái túi to ụ ế c ng k nh sang m t bên. Ông c h i cô nhân viên là li u ông có th đ nh cái túi ngân hàng, ụ ỏ ể ẻ nh n phi u, r i đi mua hàng và s quay l i sau n a ti ng ko?Cô nhân ế ế viên đáp g n l n: ọ ỏ - Không, ông đi xu ng cu i hàng ch đi! Ông c r t lich s , nhã nh n còn cô nhân viên thi ko. ụ ấ Tôi ch y đ n g n ông c và b o ông có th rút ti n tr c tôi.Quá khó
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

12 - Mt ln m nh ti ra qu tit kim rt tin.Qu rt ng.Ti nhn...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online