13-Cau chuyen ve ngon nen - C mt mt ngn nn t lu c ct k...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Có m t m t ng n n n t lâu đ c c t k trong ngăn bàn và nó khao khát dc ế ưọ ấ ỹ bi t cu c s ng xung quanh nó ra sao vi` nó ch trong ngăn kéo! M t hôm m t ế ỉ ở đi n m i ng i đem nó ra dùng. ườ M i ng i ch m tr khi bóng t i đc đ y lùi và m i ng i vây xung quan nó. ườ ườ L n đ u tiên đ c xem cu c sông xung quanh nó h nh phúc l m. Nh t la` l i ượ đc moi ng i vây xung quanh mình. Và nó nghĩ nó th t quan tr ng. Nó nghĩ t i ườ sao mình l i f i đ t cháy mình nh th và cu c s ng quanh nó thât la` tuy t
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online