14 - C mt c b i hc v rt mun b m c rt lo lng Khi thy c v b m...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Có m t cô bé đi h c v r t mu n, b m cô r t lo l ng. Khi th y cô v , b m cô r t b c và đã tra ề ấ h i xem cô đã đi đâu và làm gì. - Con d ng l i m t lát đ giúp đ b n con . Xe đ p c a b n y b h ng .- Cô bé tr l i b m cô ỡ ạ ạ ấ ị ỏ ả ờ ố nh v y ư ậ -Nh ng mà con có bi t s a xa đâu kia ch ???- B cô bé h i l i v i v m t đ y nghi ng ư ế ử ỏ ạ ớ ẻ -Đúng , nh ng con d ng l i đ giúp b n
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online