15-Bong hong tren ve ao - John Blanchard ri khi bng gh chm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
John Blanchard r i kh i băng gh , chăm chú nhìn dòng ng i đang ế ườ ra kh i nhà ga xe l a trung tâm thành ph . Anh đang ch ng i con ườ gái mà trái tim đã r t quen thu c v i anh nh ng khuôn m t thì anh ư ch a t ng g p, m t cô gái v i m t bông hoa h ng. ư ừ 13 tháng tr c đây trong m t th vi n Florida, khi nh c m t cu n ướ ư ệ ở sách ra kh i k anh b ng c m th y b lôi cu n không ph i vì n i ỏ ệ dung cu n sách mà vì nh ng dòng ch vi t b ng bút chì bên l cu n ữ ế sách. Nh ng hàng ch m m m i v i n i dung ch a đ ng m t tâm ữ ề ạ ớ ộ h n sâu s c và m t trí tu sáng su t. Bên trong bìa cu n sách, n i ơ ghi tên ng i m n, anh tìm ra tên ch nhân c a hàng ch , đó là ườ ượ Hollis Maynell. Cô gái s ng thành ph New York. Sau đó anh vi t cho cô gái m t b c th t gi i thi u mình và mong ế ư ự ớ cô tr l i, nh ng ngay hôm sau anh đã ph i lên tàu ra n c ngoài ả ờ ư ướ tham gia cu c Chi n tranh Th gi i th hai. Trong vòng m t năm và ế ế ớ m t tháng sau đó hai ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

15-Bong hong tren ve ao - John Blanchard ri khi bng gh chm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online