17-Ke'n buom - Mt chng trai n tm thy mt ci kn bm. Mt hm anh...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
M t chàng trai n tìm th y m t cái kén b m. M t hôm anh th y cái kén hé m t ướ l nh . Anh ta ng i hàng gi nhìn chú b m nh c thoát mình kh i cái l nh ướ ỏ ố xíu. R i anh ta th y m i vi c không ti n tri n gì thêm. Hình nh chú b m ế ư ướ không th c g ng h n đ c n a. Vì th , anh ta quy t đ nh giúp chú b m ể ố ắ ượ ế ế ướ nh . Anh l y cái kéo r ch cho cái l to thêm. Chú b m d dàng thoát ra kh i cái l to h n. Nh ng thân mình nó s ng ướ ơ ư ư ph ng lên, đôi cánh thì nhăn nhúm. Cón chàng thanh niên c ng i quan sát cái kén v i hy v ng m tlúc nào đó thân mình chú b m s x p l i và đôi cánh xòe ướ ẽ ẹ ạ r ng h n đ đ nâng đ thân hình chú. ơ ủ ể Nh ng ch ng có gì thay đ i c ! S th t là chú b m đã phài bò loanh quanh ư ổ ả ướ su t quãng đ i còn l i v i đôi cánh nhăn nhúm và thân hình s ng ph ng. Nó
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Ask a homework question - tutors are online