18-....ve tinh yeu - .Con i,d con s tnh yu nhng tnh yu c...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
".... Con i,dù con s tình yêu nh ng tình yêu c đ n.N u đây là ni m vui thì ơ ư ứ ế ế con c nâng niu nh ng i m ôm p đ a con th .N u đây là v t th ng lòng ư ư ườ ơ ế ế ươ cũng có th tâm h n con v ng v n.Con đ ng bao gi t h i con r ng ng i ươ ờ ự ỏ ườ con đang yêu có x ng đáng v i con không?. Cái th tình yêu mà m c c nh ư món hàng ngoài ch thì cái đó không còn là tình yêu n a. Khi con yêu con đ ng đ n đo tính toán. N u ng i yêu con là ng i nghèo kh thì con s cùng ng i y lao đ ng xây ế ườ ườ ườ ấ đ p tô th m cho tình yêu. N u ng i yêu con già h n con thì con s làm cho ng i y tr l i v i con. ế ườ ơ ườ ấ ẻ ạ ớ N u ng i yêu c a con b c t chân thì con s là cái n ng v ng ch c c a h . ế ườ ị ụ Tình yêu đ p nh t s đ n v i con n u nh con làm dúng theo l i cha d y.Con
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online