19-TheGioi_Ngoi lang - Nu thu nhn loi ton th gii xung thnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
N u thu nhân lo i toàn th gi i xu ng thành m t làng nh , ta s có m t cái làng ế ế ớ nh sau : ư - 57 ng i châu á ườ - 21 ng i châu âu ườ - 14 ng i châu M (Nam M và B c M ) ườ - 8 ng i châu Phi ườ - s có 52 ph n ụ ữ - 48 đàn ông - 70 ng i da màu ườ - 30 ng i da tr ng ườ - 80 ng i có gi i tính bình th ng ườ ườ - 11 ng i l ng tính ườ ưỡ - 6 ng i s s h u 59% t ng tài s n c a làng, và c 6 ng i đ u là ng i H p ườ ẽ ở ữ ườ ề ườ ch ng qu c Hoa Kỳ. - 80 ng i s ko có nhà t t ườ ẽ ở ử ế - 70 ng i mù ch ườ - 50 ng i s ko đ c ăn no ườ ẽ ượ - 1 ng i s ch t ườ ẽ ế - 2 ng i đ c sinh ra ườ ượ - 1 ng i s có máy tính ườ ẽ - 1 (ch có 1 ng i) có trình đ đ i h c ườ ộ ạ ọ N u nhìn Th gi i d i góc đ nh th này ta s th y r ng chúng ta, nh ng con ế ế ớ ướ ư ế ẽ ấ ằ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

19-TheGioi_Ngoi lang - Nu thu nhn loi ton th gii xung thnh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online