Anh em - Anh em(truyn ngn ca Nguyn Th Thu Vn Tri hng hng Mt...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Anh em (truy n ng n c a Nguy n Th Thu Vân) Tr i h ng h ng. M t chút b i còn v ng v t. Th p thò tr c đôi c ng s t cao ờ ư ươ ướ nghêu nhà nuôi tr m côi còn khép kín là hai đ a bé g y còm, rách r i. ướ Th ng anh, áng ch ng 10 tu i, m t mày l láo, s s t. Đ a em nh , kho ng ơ ợ ệ lên ba, hai m t loà, l i h n ra ngoài nh hai viên bi m đ c. ồ ẳ ư ờ ụ Bu i s m, đ ng d c cao, xe qua vùn v t. Không ai bu n li c m t nhìn quanh. ổ ớ ườ ế M t th ng anh nghe ngóng, quan sát, đ a em ng i th p xu ng đ t rũ. Nh ấ ủ ư chú chó con khát s a. Th nh tho ng, đ a em c t ti ng g i: ấ ế - Anh hai i ! ơ Th ng anh tr l i b ng cái h ng gi ng, Bi t có anh bên c nh, th ng em t v ả ờ ằ ế ỏ ẻ yên tâm. - Vô đó đ c ăn no. Đ c u ng s a. Đ c ăn bánh k o. Đ th h t, th ng anh ượ ượ ượ ứ ế d . Nh không đu c khóc, ng i ta đánh. Th ng anh d n thêm. ườ Đ a em c níu l y đôi chân kh ng kheo c a anh. Mi ng méo x ch, th ng bé mu n khóc nh ng không dám. Gi a hai đ a di n ra cu c d ng co th m l ng.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

Anh em - Anh em(truyn ngn ca Nguyn Th Thu Vn Tri hng hng Mt...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online