BA CHÚC CON ĐỦ

BA CHÚC CON...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BA CHÚC CON Đ Tôi ch a bao gi nghĩ r ng mình l i m t nhi u th i gian c a cu c đ i ư mình các sân bay đ n th .Tôi v a thích l i v a ghét vi c đó !?!!Tôi ế ế ạ ừ thích đ c ng m nhi u ng i .Nh ng đó cũng là lý do tôi ghét :ph i nhìn ượ ườ ư m i ng i " chào " và " t m bi t " .Nó làm tôi xúc đông đ n phát m t . ườ ế Cho nên ,m i khi g p 1 th thách trong cu c s ng ,tôi v n th ng ra sân ườ bay thành ph nhìn m i ng i "t m bi t " .Đ tôi th y r ng mình v n ườ h nh phúc khi không ph i nói l i chia tay v i nh ng ng i thân yêu c a ườ mình .Nhìn m i ng i c níu kéo nhau ,khóc . .. tôi c m th y mình còn r t ườ ố nhi u đi u quý giá khác .Nh ng gia đình ,nh ng ng i yêu nhau cu i ườ cùng cũng ph i xa cách ,nhìn h s i r ng cánh tay đ n m tay nhau ,cho
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

BA CHÚC CON...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online