Bác sĩ ơi, hay mim cuoi

Bác sĩ ơi, hay mim cuoi

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Bác sĩ i, hãy m m c i ơ ỉ ườ B tôi là m t bác sĩ ph u thu t gi i, ông đã t ng ph u thu t cho ố ộ ẫ ậ ỏ ừ ẫ ậ r t nhi u ng i, có nh ng ng i r t bình th ng, có nh ng ấ ề ườ ữ ườ ấ ườ ữ ng i n i ti ng, có nh ng ng i giàu có và c nh ng ng i ườ ổ ế ữ ườ ả ữ ườ nghèo. Có ng i nhi u năm sau v n đ n c m n cha tôi vào ườ ề ẫ ế ả ơ nh ng ngày l t t, có nh ng ng i không bao gi g p l i . ữ ễ ế ữ ườ ờ ặ ạ Trong s nh ng ng i không bao gi quay l i có m t c u bé ố ữ ườ ờ ạ ộ ậ mà cha tôi luôn nh c đ n m i khi nh l i nh ng k ni m v ắ ế ỗ ớ ạ ữ ỷ ệ ề ngh nghi p c a mình v i t t c tình âu y m. ề ệ ủ ớ ấ ả ế C u bé y b mù, m t bu i sáng c u đ c đ a đ n phòng khám ậ ấ ị ộ ổ ậ ượ ư ế c a b , bàn chân có m t v t th ng lâu ngày và tr nên nguy ủ ố ở ộ ế ươ ở hi m đ n không ch đôi chân mà c tính m ng c a c u. M ihi m đ n không ch đôi chân mà c tính m ng c a c u....
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

Bác sĩ ơi, hay mim cuoi

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online