Bãi dâu xe ngày Têt

Bãi dâu xe ngày Têt

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bãi dâu xe ngày Têt n đ u tiên trong bao nhiêu cái T t, tôi c m th y r t nh nhõm vì năm nay ế đã chu n b m i th xong tr c đ n 3 tu n. Đ ph i đâm b vào các c a hàng đông đúc ướ ế đ tranh nhau nh ng món đ gi m giá. Vui h n c là c a hàng ch tôi làm thêm ngoài ồ ả ơ ở ử gi h c, h còn phát cho 50 đôla ti n th ng. Tôi quy t đ nh s mua m t th gì đó cho ờ ọ ưở ế riêng mình. Th là tôi đ n siêu th . ế ế Tr i rét. Tuy t r i r t dày. Bãi đ u xe đông ngh t t đ u đ n cu i nên tôi ph i đi đ n ế ơ ấ ẹ ừ ầ ế ế hai vòng m i tìm đ c m t ch . ượ Đ xe xong, tôi ch t nh n th y m t ng i đàn ông ch ng n ng đang c ra kh i xe ôtô. ườ Ông ta đ u xe khu dành cho ng i tàn t t. Tôi cũng th y m t c nh sát giao thông đang
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

Bãi dâu xe ngày Têt

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online