{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bài Học Cho Cuộc Sống

Bài Học Cho Cuộc Sống

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài H c Cho Cu c S ng Đôi khi có m t s ng i l t qua cu c đ i b n và ngay t c kh c b n nh n ra r ng s ườ ướ có m t c a h ý nghĩa nh th nào . H đã d y b n nh ng bài h c , đã giúp b n ư ế nh n ra giá tr c a chính mình ho c tr thành con ng i mà b n t ng m c . Có l ườ ơ ướ b n s không bi t đ c nh ng con ng i này t đâu đ n ( b n cùng phòng,ng i ế ượ ườ ế ườ hàng xóm,v giáo s ,ng i b n m t liên l c t lâu hay th m chí là m t ng i hoàn ư ườ ườ toàn xa l ). Nh ng khi b n th v i h ,hãy nh r ng trong t ng kho nh kh c h s ư ờ ơ ớ ằ nh h ng r t sâu s c đ n cu c đ i b n . ưở ế Ban đ u s vi c xãy ra trông có v kinh kh ng , đau kh và b t công , nh ng khi l y ư t m g ng c a cu c đ i ra đ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Bài Học Cho Cuộc Sống

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online