Bài học đáng giá

Bài học đáng giá

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bài h c đáng giá Petey Parker Tôi v n th ng bay t i Dallas đ g p m t khách hàng c a mình. Th i gian đ i v i tôi r t ườ ể ặ ố ớ quan tr ng và k ho ch c a tôi là xu ng máy bay, ch y t i g p khách hàng, sau đó quay ế ạ ớ ặ v sân bay r i bay v . M t chi c taxi đón tôi. Ng i tài x ch y v i m c a cho tôi và ch ế ườ ế ở ử cho tôi ng i tho i mái trong xe r i m i đóng c a l i. Khi anh ta vào ch ng i, anh ta nh c ử ạ tôi r ng có t Wall Street Journal bên c nh tôi n u tôi mu n đ c. Anh ta l i còn đ a ra ế ư m t lo t các băng nh c khác nhau cho tôi ch n lo i nh c tôi thích. Tr i , tôi nhìn quanh ờ ạ xem có ph i tôi trên xe c a trong ch ng trình Candid Camera không (ch ng trình ươ ươ đ c quay lén đ l a ng i không bi t). Tôi không th tin n i vào d ch v mà tôi đang
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Bài học đáng giá

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online