Bánh tình yêu

Bánh tình...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bánh tình yêu - 1 c c tình b n - 2 c c chung th y - 4 c c tình yêu - 2 c c hy sinh - 3 c c thành th t - 3 c c th ng yêu ươ - 3 c c tha th - 2 c c tôn tr ng - 5 mu ng hy v ng - 3 mu ng âu y m ế - 3 mu ng chăm sóc - 4 lít ni m tin - 150 lít n c i ụ ườ - 1 bó xa cách - 1 túi th g i đi n tho i ẻ ọ Cách làm: Tr n tình yêu v i thành th t m t cách t m , r i cho thêm vài câu chuy n phone. Nh i m t ít ỉ ồ s xa cách cho lanh tay, r i cho t i đ thành th t th m sâu vào tình yêu. Nh đ ng l tay ồ ủ ớ ể ớ ừ cho xa cách quá nhi u, bánh s b chua. Còn n u cho xa cách quá ít, b n s mau chán ăn ẽ ị ế bánh. K đó cho vào s âu y m, ân c n và hi u bi t, thêm m t chút ni m tin và hi v ng. ế ế ế Cu i cùng, r c nhi u n c i và tr n đ u. ụ ườ Lò n
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online