Bo gao - hiu th k trc ti mt xa xi ho lnh n c nhiu li n i r...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
hi u th k tr c, t i m t xa xôi h o lánh n Đ , có nhi u l i đ n đ i r ng hoàng t c a đ t n c ế ỉ ướ ở Ấ ề ờ ồ ạ ằ ử ủ ướ s đ n thăm làng. Nh ng ng i luôn đ c coi là dân đen, t ng l p th p trong làng đ u vui m ng, vì h t ng ẽ ế ườ ượ ọ ưở nh ngôi làng này đã b lãng quên r i. Dân đen làm huyên náo h ng ngày k t khi h nghe tin đó.Nh ng ư ể ừ ư không có ai ai vui m ng và "kích đ ng" b ng m t ng i ăn xin trong làng. Vì không bi t ngày hoàng t đ n, nên ườ ế ử ế ngày nào ông cũng ng i bên v đ ng, hy v ng hoàng t s cho ông ta nhi u ti n, ít nh t là đ mua g o đ ệ ườ ử ẽ ăn.Th c ra, ng i ăn xin có hai cái b s t. M t cái đ đ ng ti n xin đ c, và m t cái đ đ ng ít g o c a ông ườ ơ ắ ể ự ượ ể ự ta.H ng ngày, ng i ăn xin v n ăn m c rách r
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

Bo gao - hiu th k trc ti mt xa xi ho lnh n c nhiu li n i r...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online