Bỗng chốc

Bỗng chốc...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B ng ch c, b n nh n ra : - r ng có m t s khác bi t tinh t gi a vi c ch t m t bàn tay v i vi c trói bu c m t tâm ộ ự ế ữ h n - r ng tình yêu không luôn là đi m t a và chung s ng không đ ng nghĩa v i sum v y - r ng có nh ng ngày n ng cũng mang đ n nh ng n i bu n không kém gì nh ng chi u ế m a ư - r ng n hôn không ph i là kh c và nh ng món quà không ph i bao gi cũng là ế ướ nh ng l i h a chân thành ờ ứ Và b n h c đ c cách ng ng cao đ u ch p nh n th t b i, đi m tĩnh nh m t ng i l n
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online