Búp bê khoai tây

Búp bê khoai tây -

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Búp bê khoai tây Năm đó, chúng tôi s ng trong m t ngôi nhà cũ k và s sài. Tôi có hai anh trai, hai em ơ gái và m t em trai. Tr c T t, c ba ch em gái chúng tôi đã qu y m hàng tu n, xin ướ ế đ c mua quà là búp bê. Sáng mùng m t T t, ba ch em gái ch y vào phòng m r t ượ ế ẹ ấ s m: - Chúc m ng năm m i! - M nói nh nhàng đ tránh đ a em bé đang ng ph i t nh ả ỉ d y. - Chúc m ng năm m i! - Chúng tôi trèo lên gi ng m . ườ M b o: ẹ ả - M bi t các con thích búp bê, và m không có lo i búp bê các con thích, nh ng m ẹ ế ư làm cho các con m y con búp bê đây. Chúng tôi nín th ng i nhìn m xu ng gi ng, đi ra phía t và l y m t cái h p. M lôi ườ m y th gì đó t trong h p ra. Lúc đ u, tôi không th nh n ra nó là cái gì, tr vi c nó ừ ệ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

Búp bê khoai tây -

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online