Bức ảnh gia đình

Bức ảnh gia đình

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B c nh gia đình ứ ả Trong nhi u năm qua, gia đình chúng tôi hay có m t thói quen v a x u v a t t. Thói quen t t là ch chúng tôi th ng nhét phim vào máy nh, ch p b t kỳ ki u gì chúng ườ tôi thích. Nh ng x u ch khi ch p h t cu n phim, chúng tôi b nó vào t ch không ư ấ ở ế đi r a. M y hôm tr c, Susan c m vài cu n đi r a. Ch ng ai bi t r a s ra nh ng hình gì vì ướ ế ử ch p cũng lâu r i. Chúng tôi h i h p nh ch i x s v y. ồ ộ ư ơ ổ ố ậ Trong nh ng b c nh r a ra, r t nhi u nh, t nh trong b p đ n b n tr con ch i ứ ả ề ả ừ ả ế ế ơ ngoài sân. Nh ng t t c nh ng b c nh đ u gi ng nhau ch : không nh nào có ư ấ ả ứ ả Susan. T i sao? Susan luôn là ng i ch p nh. ườ ụ ả Khi xem nh ng b c nh, tôi nh l i câu chuy n c a anh b n Dan k tôi nghe năm
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

Bức ảnh gia đình

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online