cai may bom - t ngi n ng b lc gia mt sa mc rng ln ng mt l v...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
t ng i đàn ông b l c gi a m t sa m c r ng l n. Ông m t l và khát khô, s n sàng đánh đ i b t ườ ị ạ ạ ộ ệ ả ổ ấ kỳ cái gì ch đ l y m t ng m n c mát. Đi mãi đi mãi, đ n khi đôi chân ông đã s ng lên nh c nh i, thì ông th y ỉ ể ấ ướ ế ư m t căn l u: cũ, rách nát, không c a s . ử ổ Ông nhìn quanh căn l u và th y m góc t i, có m t cái máy b m n c cũ và g sét. T t c m i th ấ ở ơ ướ ấ ả tr nên lu m đi bên c nh cái máy b m, ng i đàn ông v i vã b c t i, v n ch t tay c m, ra s c b m. ơ ườ ướ ớ ơ Nh ng không có m t gi t n c nào ch y ra c . ư ướ Th t v ng, ông nhìn quanh căn l u. Lúc này, ông m i đ ý th y m t cái bình nh . Ph i s ch b i cát ấ ọ ớ ể ủ ạ trên bình, ông đ c đ c dòng ch ngu ch ngo ch vi t b ng cách l y viên đá cào lên: " Hãy đ h t n
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

cai may bom - t ngi n ng b lc gia mt sa mc rng ln ng mt l v...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online