Cam on - H y cm n v bn cha c tt c nhng th bn mun V nu bn c...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
H ãy c m n vì b n ch a có t t c nh ng th b n mu n. Vì n u b n có r i ả ơ ư ấ ả ứ ạ ế thì b n còn có gì đ trông ch và hy v ng n a đâu . Hãy c m n vì còn nhi u đi u b n ch a bi t. Vì n u b n bi t h t r i thì b n ả ơ ư ế ế ế ế ồ ch ng còn gì đ h c h i n a sao? ể ọ ỏ ữ Hãy c m n nh ng lúc khó khăn. Vì n u không có m t lúc khó khăn thì li u ả ơ ế b n có tr ng thành đ c không? ưở ượ Hãy c m n vì b n còn có nh ng nh c đi m. Vì n u không còn nh c đi m ả ơ ượ ế ượ gì thì b n s ch ng còn c h i đ ti n b , đ c i thi n b n thân. ơ ộ ể ế ộ ể ả Hãy c m n nh ng th thách. Vì n u không có th thách nào thì li u cái gì có ả ơ ế th xây d ng nên s c m nh và cá tính c a b n? Hãy c m n nh ng l i l m b n đã có. Vì n u b n không có l i l m gì thì cái gì
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online