Cha tôi - Cha tôi Khi y, tôi 16 tu i. Vào...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Cha tôi Khi y, tôi 16 tu i. Vào m t bu i sáng, cha nh tôi lái xe đ a ông t i ngôi làng Mijar ấ ổ ộ ổ ờ ư ớ h o lánh cách nhà 18 d m b o tôi đ a xe đi tu s a m t gara g n đó. Vì v a m i ẻ ặ ả ư ử ở ộ ầ ừ ớ t p lái xe và c m th y đây là c h i t t đ th c hành nên tôi đ ng ý ngay. Tôi ch cha ậ ả ấ ơ ộ ố ể ự ồ ở t i ngôi làng và h a t i đón ông vào 4h chi u r i đ a xe t i gara. Vì ph i m t vài ớ ứ ớ ề ồ ư ớ ả ấ ti ng đ ng h đ i nên tôi quy t đ nh mua vé vào r p chi u phim bên kia đ ng. B ế ồ ồ ợ ế ị ạ ế ườ ị cu n hút vào b phim, tôi quên m t ý ni m v th i gian và khi gi t mình li c đ ng h ố ộ ấ ệ ề ờ ậ ế ồ ồ thì đã 6h r i… ồ Tôi bi t th nào cha cũng gi n khi bi t tôi đã đi xem phim và có th s không bao gi ế ế ậ ế ể ẽ ờ cho tôi t lái xe n a, nên tôi li n nghĩ ra m t vài h ng hóc khác c a xe đ gi i thích lí...
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

Cha tôi - Cha tôi Khi y, tôi 16 tu i. Vào...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online