{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chiếc băng gạc cho trái tim tan v&aacut

Chiếc băng gạc cho trái tim tan v&aacut

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chi c băng g c cho trái tim tan v . ế M , m đang làm gì th ? Cô bé Susie ch m i 6 tu i h i me. ổ ỏ _ M đang n u món th t h m cho cô Smith hàng xóm. _ Vì sao ? - Susie th c m c. _ Vì cô Smith đang r t bu n con . Con gái cô y v a qua đ i và trái tim cô y đang tan nát. Chúng ta s chăm sóc cô y m t th i gian. - bà m d u dàng tr l i. ẹ ị ả ờ _ T i sao l i th h m ? - Susie v n ch a hi u ? ế ả ư _ Th này nhé con yêu, khi m t ng i r t bu n, h s ko th làm t t ngay c nh ng ế ườ ấ ọ ẽ vi c r t nh nh n u b a t i hay m t s vi c v t khác. Vì chúng ta cùng s ng trong ư ấ ộ ố ệ m t khu ph và cô Smith là hàng xóm c a gia đình mình, chúng ta c n ph i giúp đ y. Cô Smith s ko bao gi còn có th nói chuy n, ôm hôn con gái cô
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online