{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cho cuoc song -...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Hãy mơ những gì bạn mong ước, đến những nơi bạn thích, trở thành người bạn muốn  làm. bởi vì bạn chỉ có một cuộc đời cũng như một cơ hội để làm điều đó mà thôi.     Hãy đặt mình vào vị trí của người khác, nếu bạn cảm thấy bị tổn thương thì người kia  cũng đau lòng không kém.      Điều hạnh phúc nhất không phải là thứ tốt nhất mà là tất cả những gì bạn đang có.      Kể cả tình yêu, hạnh phúc hay đau khổ đều bắt đầu từ nụ cười, nảy nở bằng nụ hôn và 
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online