Chu chim sao xanh - gy xa c mt cu b vui v v t Cu c mt ngi...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
gày x a, có m t c u bé vui v , vô t . C u có m t ng i b n nh d th ng: chú chim sáo màu ư ộ ậ ư ườ ạ ỏ ễ ươ xanh. H r t thân thi t, m i khi c u đi đâu, chú chim th ng bay líu ríu bên c nh. ọ ấ ế ườ Ngày n , m t cô bé r t xinh chuy n vào l p c a c u bé. Chàng trai nh c a chúng ta tuy th m m n ỏ ủ ế cô bé nh ng l i r t nhút nhát. Ph i cho đ n khi nhà tr ng t ch c m t bu i liên hoan thì c u m i l y ư ạ ấ ế ườ ớ ấ h t can đ m g p cô bé hoa khôi và nói l i m i. ế Cô bé v n là hoa khôi trong tr ng, dù không mu n kiêu ng o nh ng cô không mu n đi riêng cùng ườ ư m t c u bé, s b n bè trêu ch c. Cho nên cô nói v i c u bé r ng n u c u tìm đ c m t bông h ng đ ộ ậ ợ ạ ớ ậ ế ượ cho cô thì cô s nh n l i m i. ậ ờ C u bé nghe v y r t bu n vì c u bi t r ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 2

Chu chim sao xanh - gy xa c mt cu b vui v v t Cu c mt ngi...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online