5.6.08 - Ma sut t tra, n gi vn cn ma. Nc ma nh dng thc bt...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ma suèt tõ tra, ®Õn giê vÉn cßn ma. Níc ma nh dßng th¸c bÊt tËn tõ trªn cao ®æ xuuèng.Ma mïa h¹! Nã lu«n gîi lªn mét c¸i g× ®ã thËt m¹nh mÏ vµ døt kho¸t, kh«ng r¶ rÝch khã chÞu nh ma mïa xu©n. Mçi lóc ma nh thÕ nµy kh«ng hiÓu sao thÊy lßng nhÑ nhµng, tho¶i m¸i h¬n rÊt nhiÒu. §îc ngöi mïi ma, ngåi trong phßng nh×n ma qua cöa sæ, nghe tiÕng sÊm, ng¾m sÐt ®¸nh ngang trêi thµnh nh÷ng h×nh thï k× qu¸i, c¶m gi¸c kh«ng cã lóc nµo b×nh yªn h¬n thÕ. Kh«ng nghÜ lµ cã lóc m×nh l¹i m¬ méng ®Õn vËy, vµ ch¾c còng Ýt ai tëng tîng m×nh thÕ nµy. M×nh b¾t ®Çu thÝch ma tõ hÌ líp 9, thÕ nªn b©y giê cø mçi lÇn ma lµ l¹i nhí l¹i håi Êy – khi mµ ¸p lùc cha nhiÒu vµ nÆng nÒ nh lóc nµy, nhÊt lµ lóc Êy cßn “®Çy ®ñ” b¹n th©n. §ang nghe Cannon Rock. L©u råi kh«ng nghe h«m nay nghe l¹i tù nhiªn thÊy hay thÕ! N¨m häc võa råi nhiÒu lóc cã c¶m gi¸c m×nh kh«ng thÓ gîng dËy næi n÷a,
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
Ask a homework question - tutors are online