{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cau chuyen ve co bon la - Kht khao hnh phc Hnh phc khng dnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kh¸t khao h¹nh phóc H¹nh phóc kh«ng dành cho b¶n th©n H¹nh phóc cho ngêi quan träng nhÊt. Gi÷a n¬i ®ång v¾ng, loµi c©y bôi kh«ng tªn. V¬n m×nh ®ãn n¾ng. V¬n m×nh ®ãn giã. Cá ba l¸ sèng bªn c©y bôi. Cá yªu c©y, Lu«n muèn thÊy c©y h¹nh phóc. Mét ngµy kia, c©y bôi vît lªn khái mÆt ®Êt. Chît b¾t gÆp ¸nh mÆt trêi. MÆt trêi rùc rì. MÆt trêi m¹nh mÏ. MÆt trêi. MÆt trêi. .. C©y bôi muèn v¬n tíi mÆt trêi. G¾ng v¬n cao G¾ng në nh÷ng ®o¸ hoa xinh ®Ñp. Nhng cè g¾ng chØ lµ v« Ých. N¬i ®ång hoang, nh÷ng ®o¸ hoa híng d¬ng xinh ®Ñp në ré. Híng d¬ng híng vÒ mÆt trêi. Ai còng hiÓu. C©y bôi híng vÒ mÆt trêi. Ch¼ng ai hay. Ch¼ng ai hay ngoµi cá ba l¸. C©y bôi kh«ng cã s¾c hoa vµng ãng ¶, chØ mét mµu tr¾ng máng manh. C©y buÞi cã h¬ng th¬m dÞu ngät. Nhng h¬ng th¬m Êy m·i ch¼ng v¬n tíi trêi xanh. C©y bôi kh«ng muèn lµm c©y bôi.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Cau chuyen ve co bon la - Kht khao hnh phc Hnh phc khng dnh...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online