Cau_chuyen_ve_4_ngon_nen - CAUCHUYENVEBONNGON NEN...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CAÂU CHUYEÄN VEÀ BOÁN NGOÏN  NEÁN
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Trong phoøng toái, coù 4 ngoïn neán ñang  chaùy
Background image of page 2
Xung quanh thaät yeân tónh, ñeán  möùc chuùng ta coù theå nghe  thaáy tieáng thì thaàm cuûa  chuùng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ngoïn neán thöù nhaát noùi:  TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA HOØA  BÌNH Cuoäc ñôøi seõ nhö theá naøo neáu khoâng  coù toâi Toâi thöïc söï quan troïng cho moïi ngöôøi  
Background image of page 4
Ngoïn neán thöù hai leân tieáng: COØN TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN  CUÛA LOØNG TRUNG THAØNH    Hôn taát caû, moïi ngöôøi ñeàu  phaûi caàn ñeán toâi
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ñeán löôït mình, ngoïn neán thöù ba  TOÂI LAØ HIEÄN THAÂN CUÛA TÌNH  YEÂU   Toâi môùi thöïc söï quan troïng. Haõy thöû xem cuoäc soáng seõ nhö theá  naøo neáu nhö thieáu ñi tình yeâu 
Background image of page 6
Ñoät nhieân,  Caùnh cöûa chôït môû tung, moät  caäu beù chaïy vaøo phoøng. 
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 8
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 14

Cau_chuyen_ve_4_ngon_nen - CAUCHUYENVEBONNGON NEN...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online