{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

conmeoda chet1trieulan - CON MO CHT MT TRIU LN C mt con mo...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CON MÈO ĐÃ CH T M T TRI U L N Có m t con mèo đã m t tri u năm r i mà v n ch a ch t. ư ế Nó đã t ng ch t đi m t tri u l n, r i s ng l i m t tri u l n. ế M t con mèo v n b nh bao. Có m t tri u ng i đã yêu th ng con mèo y, và m t tri u ng i đã khóc khi con mèo y ườ ươ ườ ch t. ế Mèo thì ch a khóc l n nào c . ư --- Có khi ng i ch c a mèo là m t ông vua. Mèo ghét nhà vua l m. ườ Nhà vua gi i chi n tr n, lúc nào cũng bày chuy n đao binh. Và ngài nh t mèo vào m t cái cũi ế th t sang tr ng đ đem theo mình khi ra tr n. M t ngày n , mèo trúng ph i m t mũi tên bay t i, lăn ra ch t. ế Nhà vua đã ôm mèo vào lòng mà khóc gi a tr n chi n. ế R i nhà vua bèn ng ng chi n, quay v thành, chôn mèo trong v n ng . ư ế ườ --- Có khi ng i ch c a mèo là m t th y th . Mèo ghét bi n l m. ườ Ng i th y th đã đem mèo theo anh ta đi kh p các đ i d ng và ghé l i t t c các h i c ng ườ ươ trên th gi i. ế M t hôm, mèo b r i t trên tàu xu ng bi n. Mèo không bi t b i. Ng i th y th v i vàng ị ơ ế ơ ườ th l i v t mèo lên, nh ng mèo đã ch t vì t sũng. ả ướ ư ế ướ Ng i th y th ôm mèo vào lòng, gi đây bèo nhèo nh chi c gi rách t mèm, mà khóc òa ườ ư ế ướ lên. R i anh ta chôn mèo d i g c cây trong công viên n i m t thành ph c ng xa l . ướ ơ --- Có khi ng i ch c a mèo là m t ng i làm trò o thu t trong gánh xi c. Mèo ghét gánh xi c ườ ườ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

conmeoda chet1trieulan - CON MO CHT MT TRIU LN C mt con mo...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online