Giao hưởng Bốn mùa

Giao hưởng Bốn mùa

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Giao h ng B n mùa (Vivaldi) ưở Tác ph m n i ti ng nh t c a Vivaldi là The Four Seasons (B n mùa). K t s ổ ế ấ ủ ể ừ ự ph c h ng âm nh c Vivaldi t gi a th k , ngày nay, B n mùa tr thành m t trong ư ừ ữ ế ỉ nh ng tác ph m âm nh c c đi n n i ti ng nh t và đ c ghi âm nhi u nh t. N u ổ ể ổ ế ượ ế b n mu n b t đ u v i Vivaldi, B n mùa là m t s kh i đ u d dàng và h p lí. ắ ầ ộ ự ở ầ B n mùa là b n b n concerto cho solo violon, violon I, violon II, viola, cello và continuo [bè hát ch y li n] ( th ng đ c ch i b i đàn clavico). Nh ng b n ườ ượ ơ ở concerto này là b n b n đ u tiên c a opus 8 c a Vivaldi, thí nghi m gi a s hài ữ ự hoà và s sáng t o. Tiêu đ g i nh đ n m t tuyên b ngh thu t, s cân b ng ề ợ ớ ế gi a logic sáng t o âm nh c và năng l c sáng t o phát minh. MÙA XUÂN: Mùa xuân đã t i, lũ chim vui v chào m ng mùa xuân b ng m t bài ca vui t i; và v i h i th c a nh ng c n gió nh , mùa xuân tan ra v i m t ti ng ươ ớ ơ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Giao hưởng Bốn mùa

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online