tinh ban - T h e r a i n b o w o f f r i e n d s h i p Nu...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
T h r a i n b o w   o f   f r i e n d s h i p NÕu lÊy 7 mµu s¾c cña CÇu vång vµ vÏ nªn hai ch÷ T×nh b¹n, ta sÏ thÊy: Mµu ®á lµ t×nh yªu th¬ng. Kh«ng nh t×nh yªu nam n÷, ngêi ta vÝ t×nh b¹n nh nh÷ng giät cµ phª Êm ¸p vµ nång nµn. Mµu cam lµ sù chia sÎ. Khi ta vui, b¹n bªn ta cïng san sÎ nh÷ng nô cêi. Khi ta buån, b¹n bªn ta gióp ta lau kh« nh÷ng giät níc m¾t. Mµu vµng lµ lßng trung thµnh. H·y tin r»ng dï ë bÊt cø n¬i ®©u, trong bÊt cø thêi ®iÓm nµo, ë vµo bÊt cø hoµn c¶nh nµo, ta còng kh«ng bao giê ®¬n ®éc. Bªn c¹nh ta sÏ lµ b¹n – ngêi lu«n s½n sµng cïng ta ®¬ng ®Çu víi bÊt cø thö th¸ch nµo. xanh lµ sù t«n träng. Ta yªu b¹n, ta g¾n bã víi b¹n, ta lu«n mong nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp ®Õn víi b¹n. Nhng h·y t«n träng quyÕt ®Þnh cña b¹n m×nh, h·y ®Ó cho b¹n tù quyÕt ®Þnh nh÷ng vÊn ®Ò cña
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

tinh ban - T h e r a i n b o w o f f r i e n d s h i p Nu...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online