Bánh pizza nấm

Bánh pizza...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bánh pizza n m Nguyên li u: 1/S t cà chua 2/Pho mát 3/N m h ng ươ 4/Th t ngu i 5/Đ pizza(siêu th nào cũng có) ế Cách làm: S t cà chua đun nóng lên đ ngu i.trong khi ch đ i c t th t ngu i và pho mát ờ ợ ắ thành t ng c c vuông nh b ng đ u ngón tay thui.n m hu ng mua v c t r r i ỏ ằ ơ ề ắ ễ ồ xé nh tr n v i h t tiêu và chút mu i.xào lên t m 10-15' nh đ ng ch t n
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online