Bắp heo ngâm dấm

Bắp heo ngâm dấm

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
B p heo ngâm d m Cách làm c c kỳ đ n gi n, v c a món ăn này cũng l mi ng n a. ơ ị ủ Nguyên li u: B p đùi heo: 1 cái, gi m: 1/2 lít, đ ng: 100g, t i: 10g, t s ng: 1 trái, c i chua: 200g, gia v : ườ ớ ừ mu i, tiêu. Ch bi n và trình bày: ế ế Đùi heo r a s ch, lóc x ng, dùng ch cotton bó đùi l i. Lu c đùi heo đ n lúc chín đ u v t ra ươ ế cho vào n c s ch đ ngu i.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online