{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Bí quyết làm sữa chua thá&o

Bí quyết làm sữa chua thá&o

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ế cho b n 05-06-2011 00:00:03 Theo PNO Bí quy t n u chè đ đen th t nh , th t ngon ế B o qu n các lo i hoa qu th t t i ngon ậ ươ M o nh v i đ ng ỏ ớ ườ T làm s a chua nhà v a r l i đ m b o, nh ng ừ ẻ ạ ả ư không ph i ai cũng bi t cách làm s a chua th t ế chu n, th t ngon. Cùng tham kh o vài bí quy t d i ế ướ đây b n nhé! Nguyên li u Mu n s a chua ngon thì l ng s a đ c, s a t i và ượ ữ ươ n c ph i v a đ đ đ m b o đ ng t ướ ả ừ ủ ể ả mà không c n ph i dùng đ n đ ng. ế ườ B n có th áp d ng theo công th c:1 h p s a đ c có đ ng + 500ml s a t i không đ ng + ườ ữ ươ ườ 1 h p s a chua Vinamilk + 1 h p n c sôi (dùng h p s a đ c đ đong). V i nguyên li u trên, ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

Bí quyết làm sữa chua thá&o

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online