cách làm bánh pizza

cách làm...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: .cách làm bánh pizza : bánh pizza thì thành phần chính là đế bánh ,sốt cà chua và phomat mozarella ,chỉ với từng này thứ là đã thành loại phomat magaritta rồi nhé. tuy nhiên loại bánh này mọi người có vẻ không thích lắm ,cho nên phải xôi thịt 1 tí mới được .đầu tiên dùng thìa cho sốt cà chua lên trên mặt đế pizza có sẵn ,dàn đều sốt cà chua ,khoảng 1,2 thìa (thìa phở) là vừa. .dàn nhân bánh lên trên ,nhân bánh thông thường hay có:-thịt nguội ,súc xích (thái nhỏ cho thẳng lên bánh)-ớt xanh ớt đỏ,cà chua ,dứa ,oliu đen ,ngô .vv.. (thái nhỏ cho lên bánh, không cần qua chế biến)-tôm,mực,cá,ngao ..vv..(luộc hoặc xào với gia vị muối tiêu)-hành tây ,nấm ,bí ngồi ,súp lơ xanh ..vv..(xào với gia vị muối tiêu)-thịt bò (tẩm ướp nướng hoặc xay nhỏ rồi hầm với lá nguyệt quế, sốt cà chua ,hoa hồi ,cỏ origano ,rượu...
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course ECONOMY 101 taught by Professor Nam during the Spring '11 term at Hanoi University of Technology.

Page1 / 7

cách làm...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online