Gà viên chiên kiểu Ý

Gà viên chiên kiểu Ý

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Gà viên chiên ki u Ý Nguyên li u : - 450gr th t gà xay - 3 lát bánh mì g i - 80ml s a t i ữ ươ - 1 qu tr ng gà ả ứ - 90gr th t hun khói - 1 c hành tây, 3 nhánh t i, m t ít mùi tây - 40ml n c s t cà chua ướ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Cách làm : - Băm nh t t c các nguyên li u ra nhé! V i bánh mì thì các b n ngâm vào s a ỏ ấ ả cho m m r i b s a đi ch l y bánh mì thôi nghen. ồ ỏ ữ ỉ ấ - Gi thì tr n đ u t t c các nguyên li u đã chu n b v i m t n a s n c s t ề ấ ả ị ớ ộ ử ố ướ cà chua và các b n nh nêm n m thêm m t ít mu i n a nha!
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

Gà viên chiên kiểu Ý

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online