KC002 - Li ni u Nc ta hin nay ang trong giai on u cho s ct...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Níc ta hiÖn nay ®ang ë trong giai ®o¹n ®Çu cho sù cÊt c¸nh cña nÒn kinh tÕ. Lùa chän con ®êng m« h×nh kinh tÕ ®Ó b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn theo híng c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸, ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ vÊn ®Ò kh«ng hÒ ®¬n gi¶n. Níc ta cßn cã nhiÒu h¹n chÕ trong qu¶n lý nhµ níc nãi chung vµ trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch nãi riªng. ViÖc nhËn thøc ®óng vÒ vai trß, nhiÖm vô cña nhµ níc trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ph¶i lµ viÖc ®Çu tiªn. Nghiªn cøu vai trß kinh tÕ nhµ níc lµ viÖc cÇn thiÕt vµ quan träng. Néi dung chÝnh cña ®Ò tµi gåm cã 4 phÇn: PhÇn 1 – Quan niÖm vÒ kinh tÕ nhµ níc PhÇn 2 - Vai trß chñ ®¹o cña kinh tÕ nhµ níc PhÇn 3 - §Æc trng kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam PhÇn 4 - Ph¬ng híng c¶i c¸ch kinh tÕ nha níc Víi t c¸ch lµ sinh viªn cña trêng §HKTQD, t«i xin ®a ra ®Ò ¸n cña m×nh víi néi dung trªn. “ Kinh tÕ nhµ níc vµ vai trß chñ ®¹o cña nã trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa” Tuy nhiªn do kinh nghiÖm nghiªn cøu cßn cha nhiÒu nªn t«i kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. T«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o: Mai H÷u Thùc ®· híng dÉn t«i hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
i. Quan niÖm vÒ kinh tÕ nhµ níc 1. Sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ nhµ níc Nhµ níc lµ mét thiÕt chÕ quyÒn lùc chÝnh trÞ lµ c¬ quan thèng trÞ giai cÊp cña mét nhãm giai cÊp víi c¸c giai cÊp kh¸c, b¶m ®iÓm quyÒn lîi cña giai cÊp thèng trÞ. Tuy nhiªn lÞch sö c¸ch m¹ng c«ng nghÖ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc lu«n g¾n liÒn víi chøc n¨ng qu¶n lý hµnh chÝnh. Chøc n¨ng c¶u nhµ níc ®îc ph«i thai ngay tõ lóc ban ®Çu nhµ níc xuÊt hiÖn 1.1. Trong giai ®o¹n tù do c¹nh tranh cña chñ nghÜa t b¶n: (Häc thuyÕt cña c¸c trêng ph¸i cæ ®iÓn, d©n cæ ®iÓn). Thêi kú CNTT híng (XV - XVII) vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc rÊt ®îc coi träng. Nhµ níc t s¶n ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch tiÒn tÖ hÕt søc nghiªm ngÆt, hä t×m mäi c¸ch tÝch luü tiÒn tÖ, kh«ng cho tiÒn ch¹y ra níc ngoµi, nhµ níc cßn quy ®Þnh nh÷ng n¬i ®îc phÐp bu«n b¸n. Trong chÝnh s¸ch ngo¹i th¬ng hä dïng hµng rµo, thuÕ quan b¶o hé, ®¸nh thuÕ nhËp khÈu cao vµ thuÕ xuÊt nhËp khÈu thÊp, quy ®Þnh nghiªm ngÆt tØ gi¸ hèi ®o¸i. ThuyÕt cña Adan Smith (726 - 1790) “ ThuyÕt bµn tay v« h×nh” l¹i cho r»ng ho¹t ®éng cña toµn bé nÒn kinh tÕ lµ do c¸c quy luËt kh¸ch quan tù chi phèi, vµ ®a ra nguyªn lý “Nhµ níc kh«ng can thiÕp” vµo ho¹t ®éng kinh tÕ nhng «ng kh«ng chèng l¹i vai trß kinh tÕ nhµ níc mµ chØ chèng l¹i sù can thiÖp sai tr¸i cña nhµ níc mµ th«i.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 35

KC002 - Li ni u Nc ta hin nay ang trong giai on u cho s ct...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online