KC004 - Phn II Ni Dung I Mt S Vn L Lun V Kinh T T Nhn 1.1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ph©n II : Néi Dung I. Mét Sè VÊn §Ò LÝ LuËn VÒ Kinh TÕ T Nh©n . 1.1. TÝnh tÊt yÕu tån t¹i Kinh TÕ T Nh©n : Môc tiªu x©y dùng cnxh ë níc ta theo chñ nghÜa mac Lenin vµ t tëng hå chÝ minh . Mét trong nh÷ng nhiÖm vô lµ x¸c l©p quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt , nh»m ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi . trong ®ã néi dung cèt lâi lµ x¸c lËp c¬ cÊu vÒ së h÷u t liÖu s¶n xuÊt vµ c¬ cÊu c¸c thµnh phÇn kinh tÕ mét c¸ch phï hîp víi yªu cÇu cña quy luËt thùc tÕ kh¸ch qua ña nÒn kinh tÕ trong thêi kú qu¸ ®é cña níc ta . Bíc khëi ®Çu ®æi míi trong ®ã cã viÖc më ®êng ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n ®· diÔn ra tõ n¨m 1979 , khi ®ã nghÞ quyÕt héi nghÞ lÇn thø IV , BCHT¦ §¶ng kho¸ IV . §ã lµ bíc ®Çu chÊp nhËn kinh tÕ t nh©n vµ kinh tÕ hµng ho¸ , dï cßn nhiÒu h¹n chÕ vÒ quy m« vµ lÜnh vùc ho¹t ®éng , nhng ®· lËp tøc nÈy sinh vøng m¾c vÒ lý luËn × ®ông ®Õn nguyªn lý c¬ b¶n cña nÒn kinh tÕ x· héi chñ nghÜa . C©u hái dÆt ra :” Chñ nghÜa x· héi cã ®Æc ®iÓm u viÖt lµ kinh tÕ c«ng h÷u vµ hÕ ho¹ch ho¸ tËp trung , nay l¹i më ®- êng cho kinh tÕ t nh©n vµ thÞ trêng ? cã thÓ lîi tríc m¾t , nhng l©u dµi liÖu cßn chñ nghÜa x· héi ?” . HÇu nh mäi vÊn ®Ò lý luËn n¶y sinh tõ bíc më ®Çu ph¸t triÓn kinh tÕ t nh©n cho ®Õn nay ®Òu xoay quanh c©u hái ®ã . DÉu cßn ý kiÕn b¨n kho¨n , cuéc më ®êng vµ ph¸t triÓn vÉn diÔn ra tríc hÕt do ¸p lùc m¹nh mÏ tõ thùc tÕ , ®«ng ®¶o nh©n d©n vµ ®¶ng viªn , c¸n bé ®· rÊt n¨ng ®éng t×m tßi s¸ng t¹o nhiÒu nh©n tè míi , kh«ng thô ®éng chÊp hµnh theo “ c¬ chÕ kh«ng phï hîp thùc tÕ
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
” , ®ßi hái “c¬Ø trãi ” , “th¸o gì ” ®Ó s¶n xuÊt bung ra , cu v·n ®êi sèng nh©n d©n ®ang qu¸ khã kh¨n thiÕu thèn . Khã kh¨n ®ã cã nguyªn nh©n kh¸ch quan , nhng nguyªn nh©n chñ quan , nhng nguyªn nh©n chñ yÕu vµ trùc tiÕp lµ do mét sè sai lÇm trong c¶i t¹o, t©p thÓ hãa vµ sik duy tr× c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp, ng¨n cÊm kinh tÕ t nh©n vµ quan hÖ thÞ tr¬ng. Vµ thêi gian ®ã, nguån vËt t hµng ho¸ vµ tµi chÝnh trong tay Nhµ níc ®· c¹n iÖt, rong khi nguån kh¶ n¨ng trong d©n cßn nhiÒu . Thc tÕ ®o ®a tíi ®ßi hái ph¶I “th¸o gì” tng bíc cho kinh tÕ t nh©n vµ t do trao ®æi hµng ho¸ .Sù th¸o g¬ nhanh chãng ®a l¹i hiÖu qu¶ næi bËt ,cµng giup kh¼ng ®Þnh quyÕt t©m th¸o gì. Cïng víi ¸p lùc ®æi m¬Ý tõ thùc tÕ cuéc sèng, vÒ mÆt t t¬ng lý luËn, ngay tõ buæi ®Çu ®· gÆp nhiÒu thuËn lîi do nh÷ng níc x· héi chñ nghÜa lóc ®ang cã trµo lu trë l¹i nh÷ng t tëng cña Lªnin trong chÝnh s¸ch kinh tÕ míi ,næi bËt nhÊt lµ sù tÊt yÕu ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn . ViÖt Nam lµ níc võa míi ph¸t triÓn kinh
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 49

KC004 - Phn II Ni Dung I Mt S Vn L Lun V Kinh T T Nhn 1.1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online