KC005 - a.Phn m u t rong sut chiu di ca n c ta vit nam tri...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
a . PhÇn më ®Çu rong suèt chiÒu dµi cña níc ta – viÖt nam ®· tr¶i qua c¸c ph¬ng thøc s¶n xuÊt kÕ tiÕp nhau tõ thÊp ®Õn cao : “ c«ng x· nguyªn thuû , phong kiÕn, ph¬ng thøc s¶n xuÊt céng s¶n chñ nghÜa”. nh÷ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lu«n lu«n vËn ®éng vµ cã xu h- íng bÞ ®µo th ¶i, trong mçi giai ®o¹n ph¸t triÓn cña níc ta vµ dÉn tíi sù ra ®êi mét ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n.hiÖn nay khi ®Êt níc bíc vµo c¬ chÕ thÞ trêng díi sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ níc, ®Êt níc ta ®ang tõng ngµy tõng giê b¾t kÞp víi nhÞp ®é cña khu vùc vµ thÕ giíi. Nhng d ©m cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt phong kiÕn vÉn cßn tån t¹i vµ ®ang hiÖn h÷u trong c¸c thµnh phÇn mµ ®Æc biÖt lµ kinh tÕ nhµ níc. ®· vµ ®ang lµm c¶n trë vµ k×m h·m sù ph¸t triÓn cña thµnh phÇn kinh tÕ ®ã nãi riªng vµ nÒn kinh tÕ nhµ níc nãi chung.bëi vËy tríc t×nh h×nh ®ã b¾t buéc bÊt kú thµnh phÇn kinh tÕ nµo ®Òu ph¶i vËn ®éng kh«ng ngõng ®Ó tån t¹i vµ cã ®ñ søc c¹nh tranh , nhÊt lµ khi viÖt nam ®ang ra nhËp khèi mËu dÞch tù do apta hiÖn nay. ®Ó tån t¹i kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i biÕt vËn dông lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµo thùc tÕ nÒn s¶n xuÊt cña doanh nghiÖp m×nh cho phï hîp. chÝnh v× vËy mµ ®· cã mét doanh nghiÖp lµ nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ®· nhanh chãng l¾m b¾t ®îc c¬ chÕ thÞ trêng vµ tÊt yÕu ph¶i ®æi míi ph¬ng thøc s¶n xuÊt cò, thay b»ng ph¬ng thøc s¶n xuÊt míi tiÕn bé h¬n. do ®ã ®· ®¶o ngîc t×nh thÕ, ®a nhµ m¸y tho¸t khái ®ãng cöa , kh«ng nh÷ng thÕ cßn ®a nhµ m¸y ph¸t triÓn lín m¹nh. Tõ thùc tÕ ®· chøng minh cho nªn bµi tiÓu luËn nµy cña em ®a ra viÖc : “ VËn dông lý luËn ph¬ng thøc s¶n xuÊt ph©n tÝch nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng ”. lµ mét vÊn ®Ò cã tÝnh thêi sù vµ cÊp b¸ch, bµi tiÓu luËn cña em gåm cã néi dung nh sau : t ch¬ng I : c¸c thµnh phÇn cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt vµ mèi quan hÖ gi÷a c¸c thµnh phÇn ®ã. Ch¬ng ii :ph¬ng thøc s¶n xuÊt cña nhµ m¸y phÝch níc- bang ®Ìn r¹ng ®«ng tríc vµ sau c¬ chÕ thÞ trêng 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Ch¬ng iii: øng dông ph¬ng thøc s¶n xuÊt ë nhµ m¸y phÝch níc – bãng ®Ìn r¹ng ®«ng. V× ®©y lµ lÇn ®Çu tiªn em viÕt tiÓu luËn nªn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt. kÝnh mong thÇy, c« gi¸o gãp ý vµ bæ sung ®Ó bµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n . em xin c¶m ¬n sù híng dÉn cña thÇygi¸o bé m«n ®· gióp em hoµn thµnh tèt bµi tiÓu nµy. b.phÇn néi dung
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 13

KC005 - a.Phn m u t rong sut chiu di ca n c ta vit nam tri...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online