{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC007 - Li m u Sau 1986 nc ta chuyn m hnh kinh t t nn kinh...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu Sau 1986 níc ta ®· chuyÓn m« h×nh kinh tÕ tõ nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. §ã lµ mét qu¸ tr×nh thÓ hiÖn sù ®æi míi vÒ t duy vµ ngµy cµng hoµn thiÖn c¶ vÒ lÝ luËn còng nh thùc tiÔn x©y dùng chñ nghÜa x· héi chñ nghÜa ë níc ta. §©y còng lµ mét qu¸ tr×nh vÒ sù nhËn thøc ®óng h¬n c¸c quy luËt kh¸ch quan, chuyÓn tõ mét nÒn kinh tÕ mang nÆng tÝnh chÊt hiÖn vËt sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ víi nhiÒu thµnh phÇn, kh«i phôc c¸c thÞ trêng ®Ó tõ ®ã c¸c quy luËt thÞ tr- êng ph¸t huy t¸c dông ®iÒu tiÕt hµnh vi c¸c t¸c nh©n trong nÒn kinh tÕ thay cho ph¬ng ph¸p qu¶n lÝ b»ng c¸c c«ng cô kÕ ho¹ch ho¸ trùc tiÕp mang tÝnh ph¸p lÖnh, xo¸ bá bao cÊp trµn lan cña nhµ níc ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù chñ, tù chÞu trong s¶n xuÊt kinh doanh. Nhµ nícthùc hiÖn qu¶n lÝ nÒn kinh tÕ th«ng qua ph¸p luËt vµ ®iÒu tiÕt th«ng qua c¸c chÝnh s¸ch vµ c¸c c«ng cô kinh tÕ vØ m« ChuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng lµ chuyÓn sang nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng, cã c¬ chÕ ®iÒu chØnh linh ho¹t h¬n, thóc ®Èy sù ph©n phèi, sö dông c¸c nguån lùc vµ c¸c t¸c nh©n cña nÒn kinh tÕ ho¹t ®émg hiÖu qu¶ MÆt kh¸c sù chuyÓn tõ m« h×nh kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa lµ vÊn ®Ò cßn míi trong lÞch sö kinh tÕ níc ta. Nªn viÖc nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ kinh tÕ thÞ trêng lµ sù cÇn thiÕt. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Néi dung I > . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ thêng®Þnh híng x· héi chñ nghÜa 1 . Kh¸i niÖm Kinh tÕ thÞ trêng lµ h×nh thøc ph¸t triÓn cao cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ trong ®ã tõ s¶n xuÊt ®Õn tiªu dïng ®Òu th«ng qua thÞ trêng. Nãi mét c¸ch kh¸c kinh tÕ thÞ trêng ph¸t triÓn trong ®ã mäi quan hÖ kinh tÕ ®Òu ®îc tiÒn tÖ ho¸ . 2 . Sù cÇn thiÕt kh¸ch quan ph¸t triÓn kinh tÕ ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa 2.1 §iÒu kiÖn ra ®êi cña s¶n xuÊt hµng ho¸. Ph©n c«ng lao ®éng:Theo LªNin “ hÔ ë ®©u vµ khi nµo cã ph©n c«ng lao ®éng x· héi vµ s¶n xuÊt hµng ho¸ th× ë ®ã vµ khi Êy cã thÞ trêng “ –VI LªNin toµn tËp nhµ xuÊt b¶n tiÕn bé Matcova 1974 . Nh÷ng lao ®éng t nh©n ®éc lËp vµ kh«ng phô thuéc vµo nhau. Mµ muèn cã ®îc nh vËy th× nh÷ng ngêi, nh÷ng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ph¶i ®éc lËp vµ kh«ng phô thuéc vµo nhau . Tãm l¹i ph©n c«ng lao ®éng x· héi t¹o ra sù phô thuéc lÉn nhau gi÷a nh÷ng ngêi, nh÷ng doanh nghiÖp x¶n xuÊt hµng ho¸ ®éc lËp, hä lµm viÖc cho nhau th«ng qua nh÷ng trao ®æi hµng ho¸. Cßn víi t c¸ch lµ doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ ®éc lËp lao ®éng s¶n xuÊt hµng ho¸ cña hä l¹i mang tÝnh lao ®éng t nh©n ( c¸ biÖt , ®éc lËp kh«ng phô thuéc ). M©u
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}