KC008 - A – PhÇn m ®Çu Tõ khi con ngêi b¾t ®Çu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: A – PhÇn më ®Çu Tõ khi con ngêi b¾t ®Çu xuÊt hiÖn trªn tr¸i ®Êt cho ®Õn nay ®· tr¶i qua n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ : céng s¶n nguyªn thuû, chiÕm h÷u n« nÖ, x· héi phong kiÕn, t b¶n chñ nghÜa vµ x· héi chñ nghÜa. Qua mçi thêi kú t duy vµ nhËn thøc cña con ngêi còng kh«ng dõng l¹i ë mét chç, mµ theo thêi gian t duy cña con ngêi ngµy cµng ph¸t triÓn hoµn thiÖn h¬n. ChÝnh sù thay ®æi vÒ t duy vµ nhËn thøc ®· kÐo theo nh÷ng sù thay ®æi vÒ sù ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt còng nh c¬ s¬ s¶n xuÊt. Tõ khi s¶n xuÊt chñ yÕu b»ng h¸i lîm s¨n b¾t víi nh÷ng kü thuËt l¹c hËu th× nay víi sù ph¸t triÓn cña khoa hoc kü thuËt ®· ®¹t tíi ®Ønh cao dÉn tíi sù ph¸t triÓn vît bËc tr×nh ®é s¶n xuÊt, kh«ng Ýt c¸c nhµ khoa häc, c¸c nhµ nghiªn cøu ®· ®æ søc, bá c«ng cho c¸c vÊn ®Ò nµy, cô thÓ lµ nhËn thøc con ngêi, trong ®ã cã 3 trêng ph¸i triÕt häc trong lÞch sö lµ chñ nghÜa duy vËt, chñ nghÜa duy t©m vµ trêng ph¸i nhÞ nguyªn luËn. Nhng hä ®Òu thèng nhÊt r»ng thùc chÊt cña triÕt häc ®ã lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt nh thèng nhÊt gi÷a hai mÆt ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. T¸c ®éng qua l¹i biÖn chøng gi÷a lùc lîng s¶n xuÊt víi quan hÖ s¶n xuÊt ®îc M¸c vµ ¡ng Ghen v¬n nªn ®Ønh cao trÝ tuÖ nh©n lo¹i kh«ng chØ trªn ph¬ng diÖn triÕt häc mµ c¶ chinh trÞ, kinh tÕ häc vµ chñ nghÜa céng s¶n khoa häc. Díi nh÷ng h×nh thøc vµ møc ®é kh¸c nhau, dï con ngêi cã ý thøc ®îc hay kh«ng th× nhËn thøc cña hai «ng vÒ quy luËt vÉn xuyªn suèt lÞch sö ph¸t triÓn. Nghiªn cøu vÒ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a quan hÖ s¶n xuÊt víi lùc lîng s¶n xuÊt t¹o ®iÒu kiÖn cho chóng ta cã ®îc mét nhËn thøc vÒ s¶n xuÊt x· héi. §ång thêi gióp chóng ta më mang ®îc nhiÒu lÜnh vùc vÒ kinh tÕ. ThÊy ®îc vÞ trÝ còng nh ý nghÜa cña nã. §©y còng chÝnh lµ lý do khiÕn cho mét sinh viªn häc vÒ lÜnh vùc kinh tÕ nh Em chän ®Ò tµi “ sù vËn dung quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt ph¶i phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt cña ®¶ng ta trong ®êng lèi ®æi míi ®Êt níc hiÖn nay ” B – phÇn néi dung Ch¬ng I sù nhËn thøc vÒ lùc lîng s¶n xuÊt, quan hÖ s¶n xuÊt vµ quy luËt quan hÖ s¶n xuÊt phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn cña lùc lîng s¶n xuÊt I. §«i nÐt vÒ lùc lîng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt 1. Lùc lîng s¶n xuÊt Lùc lîng s¶n xuÊt lµ toµn bé nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt do x· héi t¹o ra, tríc hÕt lµ c«ng cô lao ®éng vµ nh÷ng ngêi lao ®éng víi kinh nghiÖm vµ thãi quen lao ®éng nhÊt ®Þnh ®· sö dông nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt ®ã ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi. Hay nãi c¸ch kh¸c s¶n xuÊt ®ã ®Ó t¹o ra cña c¶i vËt chÊt cho x· héi....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 19

KC008 - A – PhÇn m ®Çu Tõ khi con ngêi b¾t ®Çu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online