KC012 - Li m u Nm 1986 tr v trc nn kinh t nc ta l nn kinh t...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi më ®Çu N¨m 1986 trë vÒ tríc nÒn kinh tÕ níc ta lµ nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt nhá, mang tÝnh tù cung tù cÊp vËn hµnh theo c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊp. MÆt kh¸c do nh÷ng sai lÇm trong nhËn thøc vÒ m« h×nh kinh tÕ x· héi chñ nghÜa. NÒn kinh tÕ níc ta ngµy cµng tôt hËu, khñng ho¶ng trÇm träng kÐo dµi, ®êi sèng nh©n d©n thÊp. Muèn tho¸t khái t×nh tr¹ng ®ã con ®êng duy nhÊt lµ ph¶i ®æi míi kinh tÕ . Sau ®¹i h«Þ §¶ng VI n¨m 1986 nÒn kinh tÕ níc ta chuyÓn sang mét híng ®i míi :ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ trêng cã sù qu¶n lý cña nhµ níc theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa- ®ã chÝnh lµ nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ViÖc nghiªn cøu vÒ kinh tÕ thÞ trêng-sù h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cã ý nghÜa v« cïng to lín c¶ vÒ lý thuyÕt lÉn thùc tÕ. Mét mÆt, cho ta thÊy ®îc tÝnh kh¸ch quan cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, vµ sù cÇn thiÕt ph¶i ph¸t triÓn kinh tÕ ThÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa cã sù qu¶n lý cña nhµ níc ë níc ta hiÖn nay, thÊy ®îc nh÷ng g× ®· ®¹t ®îc vµ cha ®¹t ®îc cña ViÖt nam . MÆt kh¸c, gióp chóng ta cã c¸i nh×n tæng quan vÒ nÒn kinh tÕ níc nhµ, ®ång thêi thÊy ®îc vai trß to lín cña qu¶n lý nhµ níc ®èi víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng, nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m ®a níc ta tiÕn nhanh lªn nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa. ë ViÖt Nam, ph¸t triÓn kinh tÕ thÞ trêng trong thùc tÕ kh«ng nh÷ng lµ néi dung cña c«ng cuéc ®æi míi mµ lín h¬n thÕ cßn lµ c«ng cô, lµ ph¬ng thøc ®Ó níc ta ®i tíi môc tiªu x©y dùng chñ nghÜa x· héi. Nhng vÊn ®Ò ®Æt ra lµ: Thùc hiÖn m« h×nh nµy b»ng c¸ch nµo ®Ó h¹n chÕ tiªu cùc, t¨ng tÝch cùc gióp cho kinh tÕ níc ta ngµy cµng ph¸t triÓn s¸nh vai cïng c¸c cêng quèc n¨m ch©u kh¸c? ChÝnh v× vËy, viÖc nghiªn cøu, bæ sung vµ hoµn thiÖn nh÷ng quan ®iÓm, biÖn ph¸p ®Ó nÒn kinh tÕ níc ta ph¸t triÓn theo ®Þnh h- íng x· héi chñ nghÜa vµ gi÷ v÷ng ®Þnh híng ®ã lµ c«ng viÖc v« cïng thiÕt thùc vµ cÇn thiÕt, cã ý nghÜa to lín ®èi víi mçi nhµ nghiªn cøu vµ ph©n tÝch kinh tÕ. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng ®ã nªn t«i quyÕt ®Þnh chän ®Ò tµi nghiªn cøu: “ Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chñ nghÜa ë ViÖt Nam ”.. §©y lµ mét ®Ò tµi rÊt réng mang tÝnh kh¸i qu¸t cao, mÆc dï rÊt cè g¾ng, song bµi viÕt cña t«i sÏ kh«ng tr¸nh khái nh÷ng h¹n chÕ, thiÕu sãt vÒ néi dung còng nh h×nh thøc. KÝnh mong c¸c thÇy c« xem xÐt vµ gãp ý ®Ó bµi viÕt cña t«i ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
PhÇn 1 Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ kinh tÕ thÞ trêng I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh nÒn kinh tÕ thÞ tr
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 38

KC012 - Li m u Nm 1986 tr v trc nn kinh t nc ta l nn kinh t...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online