KC020 - Li ni u Nhn vo lch s x hi loi ng i ai cng thy x hi...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Lêi nãi ®Çu Nh×n vµo lÞch sö x· héi loµi ngêi, ai còng thÊy x· héi mçi ngµy mét tiÕn bé tõ thÊp tíi cao, tõ th« s¬ , ®¬n gi¶n ®Õn ®a d¹ng vµ phøc t¹p. Nhng muèn hiÓu nguån gèc ph¸t triÓn cña x· héi th× chóng ta ph¶i t×m ®Õn c¨n nguyªn kinh tÕ cña nã; nghÜa lµ ph¶i t×m xem x· héi tiÕn hµnh s¶n xuÊt nh thÕ nµo vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña nã theo dßng lÞch sö ra sao? §Ó biÕt ®îc ®iÒu ®ã chóng ta h·y nghiªn cøu s¬ qua quan ®iÓm cña chñ nghÜa M¸c- Anghen mµ ë ®©y chóng ta sÏ ®i s©u t×m hiÓu vÒ mèi quan hÖ gi÷a QHSX vµ LLSX. KÓ tõ khi con ngêi míi xuÊt hiÖn trªn hµnh tinh ®· tr¶i qua n¨m ph¬ng thøc s¶n xuÊt ®ã lµ: Nguyªn thuû; chiÕm h÷u n« lÖ; x· héi phong kiÕn; tu b¶n chñ nghÜa; x· héi chñ nghÜa. T duy, nhËn thøc cña loµi ngêi kh«ng dõng l¹i mét chç mµ theo dßng thêi gian nã ph¸t triÓn ngµy cµng hoµn thiÖn h¬n, tõ ®ã kÐo theo sù thay ®æi ph¸t triÓn LLSX còng nh c¬ së s¶n xuÊt. Tõ s¶n xuÊt b»ng s¨n b¾t h¸i lîm, tr×nh ®é KHKT l¹c hËu th× ngµy nay khoa häc ®· ®¹t tíi ®Ønh cao trÝ tuÖ nh©n lo¹i vµ trong t¬ng lai sÏ cßn h¬n thÕ n÷a. Víi sù ph©n tÝch cña Mac-Anghen chóng ta thÊy ®¬c sù ph¸t triÓn Êy chÝnh lµ do nh÷ng t¸c ®éng qua l¹i biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX ®îc kh¸i qu¸t thµnh quy luËt vÒ sù phï hîp gi÷a LLSX vµ QHSX. Víi ba trêng ph¸i cña triÕt häc: Chñ nghÜa duy vËt; chñ nghÜa duy t©m; vµ trêng ph¸i nhÞ nguyªn lu©n tuy cã nh÷ng quan ®iÓm kh¸c nhau nhng hä ®Òu thèng nhÊt r»ng thùc chÊt cña triÕt häc ®ã lµ sù thèng nhÊt biÖn chøng gi÷a LLSX vµ QHSX nh thèng nhÊt gi÷a hai mÆt ®èi lËp t¹o nªn chØnh thÓ cña nÒn s¶n xuÊt x· héi. Kh«ng chØ trªn ph¬ng diÖn triÕt häc mµ c¶ chÝnh trÞ kinh tÕ häc vµ c¸c m«n khoa häc kh¸c, díi nh÷ng h×nh thøc vµ møc ®é 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
kh¸c nhau, dï con ngêi cã ý thøc dîc hay kh«ng th× nhËn thøc cña Mac- Anghen vÒ quy luËt vÉn xuyªn suèt lÞch sö ph¸t triÓn. Nghiªn cøu vÒ kinh tÕ häc, biÖn chøng LLSX vµ QHSX t¹o ®iÒu kiÖn cho mét sinh viªn n¨m thø nhÊt nh t«i cã ®îc nhËn thøc nhÊt ®Þnh vÒ x· héi, ®ång thêi më mang nhiÒu vÒ lÜnh vùc kinh tÕ. Tuy tr×nh ®é nhËn thøc cßn h¹n hÑp, vÉn cßn nh÷ng sai sãt bì ngì cña lÇn ®Çu tiªn viÕt tiÓu luËn nhng em còng m¹nh d¹n ®a ra nhËn thøc cña m×nh vÒ ®Ò tµi: “Qua lÞch sö ph¸t triÓn cña 3 ph¬ng thøc s¶n xuÊt tríc CNTB, chøng minh quy luËt QHSX ph¶i phï hîp víi tÝnh chÊt vµ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña LLSX" 2
Background image of page 2
Néi dung I. §«i nÐt vÒ lùc läng s¶n xuÊt vµ quan hÖ s¶n xuÊt 1. Lùc lîng s¶n xuÊt lµ g× ? Lµ toµn bé nh÷ng t liÖu s¶n xuÊt(TLSX) do x· héi t¹o ra, tríc hÕt lµ c«ng cô
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 13

KC020 - Li ni u Nhn vo lch s x hi loi ng i ai cng thy x hi...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online