KC025 - Môc lôc Trang A PhÇn m ®Çu.4 B Néi dung.6...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Môc lôc Trang A. PhÇn më ®Çu ..........................................................................................4 B. Néi dung ...................................................................................................6 Ch¬ng 1: TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vÒ vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ .........................................................................................................................6 1.1. Vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ......................6 1.1.1. Quan niÖm c«ng nghiÖp ho¸- Thùc chÊt c«ng nghiÖp ho¸................6 1.1.2. V× sao hiÖn nay c«ng nghiÖp ho¸ l¹i g¾n víi hiÖn ®¹i ho¸.................7 1.1.3. Vai trß cña Nhµ níc trong sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. .8 1.2. TÊt yÕu kh¸ch quan vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ..................................................................................................9 1.2.1. Vai trß cña Nhµ níc trong viÖc ®Þnh híng cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ...............................................................................................................9 1.2.2. Vai trß cña Nhµ níc trong viÖc ph¸t triÓn khoa häc c«ng nghÖ.......11 1.2.3. Nhµ níc víi vai trß ph¸t triÓn nguån vèn............................................13 1.2.4. Vai trß cña Nhµ níc trong qu¶n lý qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸..............................................................................................................14 Ch¬ng 2: Thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ níc trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ë níc ta ......................................................................................................................16 2.1. §Þnh híng cho qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ ......................................16 2.1.1. ViÖc ®Ò ra môc tiªu chiÕn lîc kÕ ho¹ch bíc ®i cña c«ng nghiÖp ho¸ ...................................................................................................................16 2.1.2. Thùc tr¹ng viÖc chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ phï hîp víi bíc ®i cña qu¸ tr×nh c«ng ngiÖp ho¸...........................................................................16 2.1.3. T¹o nguån lùc cho tiÕn tr×nh ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.................................................................................................17 2.1.3.1. Thùc tr¹ng nguån nh©n lùc níc ta hiÖn nay..................................18 2.1.4. Ph¸t triÓn gi¸o dôc ®¹i häc ®¸p øng yªu cÇu nguån nh©n lùc cho sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc...........................................20 2.2. ChÝnh s¸ch ph¸t triÓn c«ng nghÖ...................................................21 2.2.1. Ph¸t triÓn c«ng nghÖ s¶n xuÊt.........................................................212....
View Full Document

This note was uploaded on 12/11/2011 for the course BUSINESS 101 taught by Professor Thanh during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 46

KC025 - Môc lôc Trang A PhÇn m ®Çu.4 B Néi dung.6...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online