{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

KC029 - 1 M u Trong thi i ngy nay Nh nc no cng c vai tr nht...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Më §Çu Trong thêi ®¹i ngµy nay, Nhµ níc nµo còng cã vai trß nhÊt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn cña mét quèc gia, ®Æc biÖt lµ trong sù nghiÖp c¶i tæ vµ x©y dùng nÒn kinh tÕ. ViÖt Nam ®ang thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa ®Êt níc víi nÒn kinh tÕ thÞ trêng víi nhiÒu thµnh phÇn cïng tham gia. Trong ®iÒu kiÖn nh vËy th× vai trß qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ níc lµ kh¸ch quan, mét nhu cÇu néi t¹i cña nÒn kinh tÕ thÞ trêng, thÓ hiÖn ë viÖc Nhµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh th«ng qua viÖc ho¹ch ®Þnh chÝnh s¸ch. V× vËy, n©ng cao vai trß cña Nhµ níc trong qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt nÒn kinh tÕ, ®Æc biÖt lµ trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa – hiÖn ®¹i hãa lµ vÊn ®Ò mang tÝnh thêi sù vµ lµ ®Ò tµi nghiªn cøu cña nhiÒu cÊp, ngµnh, nhiÒu c¸n bé vµ sinh viªn. Nhµ níc thùc hiÖn tèt vai trß kinh tÕ cña m×nh ®¶m b¶o cho nÒn kinh tÕ t¨ng trëng víi hiÖu qu¶ cao vµ bÒn v÷ng, t¹o tiÒn ®Ò rót ng¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, tr¸nh nguy c¬ tôt hËu vµ ®uæi kÞp c¸c níc kinh tÕ ph¸t triÓn trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. §©y lµ mét vÊn ®Ò lín cÇn ®îc nghiªn cøu kü lìng, song do kiÕn thøc cßn h¹n chÕ, bµi bµi viÕt nµy chØ nªu lªn nh÷ng néi dung c¬ b¶n vµ mét sè thùc tr¹ng vai trß cña Nhµ níc ®èi víi c«ng nghiÖp hãa trong nh÷ng n¨m qua, ®ång thêi ®a ra mét sè ý kiÕn nh»m n©ng cao vai trß cña Nhµ níc trong thêi gian tíi. Bµi viÕt ®· ®îc hoµn thµnh díi sù h- íng dÉn tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o híng dÉn, ®ång thêi ®îc sù gióp ®ì cña Th viÖn trêng vÒ nhiÒu tµi liÖu tham kh¶o bæ Ých. Bµi viÕt nµy ®îc chia thµnh 2 ch¬ng, bao gåm: Ch ¬ng 1 : "TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vai trß Nhµ níc trong trong qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa". 1 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ¬ng 2 : Thùc tr¹ng vÒ vai trß cña nhµ níc trong qu¸ tr×nh CNH-H§H vµ nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao vai trß cña nhµ n- íc ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H ë níc ta trong thêi gian tíi Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n sù híng dÉn vµ quan t©m cña thÇy ®· gióp em hoµn thµnh ®Ò ¸n nµy. Em c¶m ¬n thÇy! 2 2
Background image of page 2
Néi dung Ch¬ng 1 TÝnh tÊt yÕu kh¸ch quan vµ vai trß cña Nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸. 1.1. Vai trß cña nhµ nhµ níc ®èi víi qu¸ tr×nh CNH-H§H 1. 1. 1 Thc chÊt CNH-H§H. m«i quan hÖ gi÷a CNH-H§H? Tríc ®©y chóng ta cho r»ng c«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh trang bÞ kÜ thuËt hiÖn ®¹i cho toµn bé nÒn kinh tÕ quèc d©n thay thÕ lao ®éng thñ c«ng b»ng lao ®äng c¬ khÝ ho¸ biÕn mét níc kÐm ph¸t triÓn thµnh mét níc cã c¬ cÊu c«ng n«ng nghiÖp hiÖn ®¹i khoa häc kÜ thuËt tiªn tiÕn. Theo quan niÖm cña Liªn hîp quèc c«ng nghiÖp ho¸ lµ mét qu¸ tr×nh ph¸t triÓn
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 39

KC029 - 1 M u Trong thi i ngy nay Nh nc no cng c vai tr nht...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online